VOORWAARDEN


De algemene voorwaarden van Badkamers met Stijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer:


Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden           
                    
1. ALGEMEEN                
a. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel door opdrachtgever gebruikte   
algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten,   
Werkzaamheden en levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.     
b. Deze voorwaarden worden onderdeel van de overeenkomst door aanvaarding   
van onze offerte en/of verlening van een opdracht aan ons.       
c. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.     
Elke afwijking van onze voorwaarden heeft slechts betrekking op de     
desbetreffende overeenkomst.              
d. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken   
deel uit van de overeenkomst voor zover de offerte en/ of overeenkomst ernaar   
verwijst. Voor zover zij door ons zijn vervaardigd blijven zij ons eigendom.     
e. Op al onze offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen is     
Nederlands recht van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd bij   
geschillen daarover te oordelen.             
                    
2. AANNEEMSOM                
Wij hebben het recht prijswijzigingen, ontstaan tengevolge van gewijzigde dwingende 
voorschriften en/of verhoging van lonen, huren, vrachten, prijzen van bouwstoffen   
en materialen, verhogingen van tarieven, rechten, lasten, heffingen en belasting,   
evenals wijziging in wisselkoersen die kostenverhogend zijn, na totstandkoming   
der overeenkomst in de aanneemsom door te berekenen.         
                    
3. TARIEVEN                
Badkamers met Stijl hanteert een start tarief van €80,- exclusief BTW voor het eerste uur
of een
gedeelte daarvan. Echter duren de werkzaamheden langer dan twee uur dan wordt   
het standaard uurtarief berekend. Het standaard uurtarief bedraagt €40,- per uur exclusief BTW
tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het halen van materialen door Badkamers met Stijl 
wordt het
standaard uurtarief berekend.             
                    
4. WERKTIJDEN                
De algemene werktijden zijn van 8.30 uur in de morgen tot 17.00 uur in de middag.  
Van 17.00 uur in de middag tot 22.00 uur in de avond is het uurtarief 150%.    
Van 22.00 uur in de avond tot 8.00 uur in de morgen wordt er niet gewerkt.     
                    
5. MEER - EN MINDER WERK            
Verrekening van meer - en minder werk vindt plaats:         
a. in geval van schriftelijke wijziging van de opdracht;         
b. als gevolg van afwijkingen in de bedragen van stelposten en       
verrekenbare hoeveelheden;             
c. in geval wij voorzieningen moeten treffen doordat de opdrachtgever de     
uitvoering van het werk schorst;             
d. Er tijdens de werkzaamheden onverwachte kosten gemaakt moeten worden,  
bijvoorbeeld bij verborgen gebreken.             
                    
6. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER        
a. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij tijdig kunnen beschikken over   
alle voor het werk benodigde materialen, gegevens en goedkeuringen.     
b. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat in, op, aan, onder of in de   
nabijheid het object waarop het werk betrekking heeft geen asbesthoudend materiaal 
en/of ondergrondse opslagtanks aanwezig zijn die uitvoering van het werk     
kunnen belemmeren.               
c. Alle voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal en/of   
ondergrondse opslagtanks te nemen maatregelen zijn voor rekening en risico van   
de Opdrachtgever.               
d. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat werkzaamheden en leveringen   
van derden zodanig plaatshebben dat het werk ongestoord en zonder vertraging   
kan worden uitgevoerd.               
e. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en kosten, ontstaan tengevolge van   
vertraging door oorzaken aan zijn zijde.           
                    
7. BOUWSTOFFEN              
a. Opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen en materialen voor eigen rekening   
te (laten) keuren. Materialen en bouwstoffen, door de opdrachtgever beschikbaar  
gesteld, worden geacht te zijn goedgekeurd.           
b. Vanaf het moment waarop materialen en bouwstoffen op het werk zijn aangevoerd, 
is het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging voor rekening van de opdrachtgever. 
                    
8. OPLEVERING EN ONDERHOUDS TERMIJN          
a. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd dertig dagen nadat wij schriftelijk of   
mondeling aan de opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk is voltooid, en   
de opdrachtgever nagelaten heeft het werk binnen die termijn op te nemen.     
b. Kleine gebreken welke binnen dertig dagen kunnen worden hersteld zullen geen   
reden zijn tot onthouding van goedkeuring.           
c. De opdrachtgever, die het werk niet goedkeurt, is verplicht dit tijdig schriftelijk   
en gemotiveerd aan ons mede te delen.           
d. Nadat sinds oplevering dertig dagen verstreken zijn, zijn wij niet meer aansprakelijk 
voor tekortkomingen aan het werk, behalve indien het werk een gebrek bevat dat op   
de dag van oplevering niet is of had kunnen worden ontdekt, en ons daarvan binnen   
zes weken na vaststelling van het gebrek schriftelijk mededeling is gedaan.     
Elke rechtsvordering terzake van deze gebreken verjaart door verloop van twee jaren 
na het tijdstip van oplevering.             
                    
9. SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT   
a. Indien het werk langer dan veertien dagen geschorst wordt hebben wij het recht   
evenredige betaling te verlangen voor het uitgevoerde gedeelte van het werk.   
b. Indien de schorsing langer dan één maand heeft geduurd zijn wij bevoegd de   
overeenkomst te ontbinden in de staat waarin het werk zich bevindt, Als dan alsmede  
in geval van opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever. Hebben wij recht   
op de gehele aanneemsom, vermeerderd met kosten die wij als gevolg van de niet   
voltooiing hebben moeten maken, en met de door de opzegging gelede schade,   
verminderd met onze door de beëindiging bespaarde kosten.       
                    
10. BETALING                
a. Voor elke opdracht die Badkamers met Stijl gaat vervullen word er door de opdrachtgever
een aanbetaling gedaan van 35% van de totaalsom. Voor grotere opdrachten is dit 50%. 
Dit in verband met inkopen van materiaal etc.          
Deze aanbetaling dient zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden op de rekening
van Badkamers met Stijl te zijn bijgeschreven.           
b. De (termijn van de) aanneemsom is opeisbaar zodra de voorwaarde is vervuld   
waarvan betaling afhankelijk was gesteld, of na oplevering. Betaling dient uiterlijk   
binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden.         
c. Verrekening met tegen vorderingen is slechts toegestaan voorzover de     
tegenvordering uitdrukkelijk door ons is erkend.           
d. Ingeval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de zevende dag na   
factuurdatum van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is opdrachtgever de   
wettelijke rente verschuldigd, evenals eventuele gerechtelijke en/of buiten     
gerechtelijke kosten die wij moeten maken ter invordering van aan ons verschuldigde   
bedragen . De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van de     
opeisbare vordering.               
e. Wij hebben steeds het recht te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt voor   
de betaling der (termijnen van de) aanneemsom, alvorens wij gehouden zijn     
het werk voort te zetten.               
                    
11. WANPRESTATIE EN OVERMACHT          
a. Indien opdrachtgever een verplichting uit overeenkomst(en) met ons niet nakomt,   
in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn faillissement of surseance van   
betaling is aangevraagd, hebben wij het recht nakoming van al onze verplichtingen   
jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever   
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van   
schade, kosten en interesse.             
b. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder   
tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden, echter onder  
de verplichting hiervan terstond aan de opdrachtgever schriftelijk mededeling te doen. 
c. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke en ten tijde van   
het totstandkomen der overeenkomst onbekende omstandigheid waardoor de nakoming 
der overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van 
ons gevergd kan worden, waaronder; oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staking, 
stagnatie of moeilijkheden bij de productie en/of de bewerking bij ons of bij een   
onderneming waarvan wij grond - of hulpstoffen betrekken, of bij het transport,   
overheidsmaatregelen zoals in beslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen,   
in –en uitvoerverboden, brand, stormschade en overstroming.       
                    
12. AANSPRAKELIJKHEID              
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door 
schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden waarvoor hij verantwoordelijk is. 
b. In overige gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor schade waarvan opdrachtgever 
bewijst dat het ontstaan aan onze schuld, dan wel die van onze medewerkers,   
werknemers of vertegenwoordigers te wijten is.           
c. Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor   
vergoeding in aanmerking.               
d. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is beperkt tot het   
bedrag waarvoor wij tegen dergelijke schade verzekerd zijn.      
e. Voorzover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden   
aangemerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan eigendommen van de   
opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en   
verminderde opbrengst. Degene die schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft   
veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van   
aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.         
f. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid van industriële eigendom in de   
ruimste zin van het woord.               
g. Door ons gegevens adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige   
aansprakelijkheid onzerzijds kunnen leiden.           
                    
13. OPSCHORTING EN INTREKKING            
a. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort danwel geheel intrekt  
volgende op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak,  
is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.       
b. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer
reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de  
kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.       
c. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als  
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.   
d. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is de bevoegd de nakoming van  
haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar  
verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.           
                    
14. CONVERSIE                 
Indien een beding in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is wegens strijd met dwingend 
recht, worden wij geacht met opdrachtgever een beding te zijn overeengekomen dat   
rechtsgeldig is, en waarvan de inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomt met   
de inhoud en strekking van het ongeldige beding.